രണ്ട് വ്യഞ്ജനങ്ങൾ ചേർന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന കൂട്ടക്ഷരങ്ങൾ വരുന്ന വാക്കുകൾ

വിശദാംശം
 ◁ ക്ക ▷   ◁ ക്ഖ ▷   ◁ ക്ഗ ▷   ◁ ക്ഘ ▷   ◁ ക്ങ ▷   ◁ ക്ച ▷   ◁ ക്ഛ ▷   ◁ ക്ജ ▷   ◁ ക്ഝ ▷   ◁ ക്ഞ ▷   ◁ ക്ട ▷   ◁ ക്ഠ ▷   ◁ ക്ഡ ▷   ◁ ക്ഢ ▷   ◁ ക്ണ ▷   ◁ ക്ത ▷   ◁ ക്ഥ ▷   ◁ ക്ദ ▷   ◁ ക്ധ ▷   ◁ ക്ന ▷   ◁ ക്ഺ ▷   ◁ ക്ഩ ▷   ◁ ക്പ ▷   ◁ ക്ഫ ▷   ◁ ക്ബ ▷   ◁ ക്ഭ ▷   ◁ ക്മ ▷   ◁ ക്യ ▷   ◁ ക്ര ▷   ◁ ക്റ ▷   ◁ ക്ല ▷   ◁ ക്ള ▷   ◁ ക്ഴ ▷   ◁ ക്വ ▷   ◁ ക്ശ ▷   ◁ ക്ഷ ▷   ◁ ക്സ ▷   ◁ ക്ഹ ▷ 
 ◁ ഖ്ക ▷   ◁ ഖ്ഖ ▷   ◁ ഖ്ഗ ▷   ◁ ഖ്ഘ ▷   ◁ ഖ്ങ ▷   ◁ ഖ്ച ▷   ◁ ഖ്ഛ ▷   ◁ ഖ്ജ ▷   ◁ ഖ്ഝ ▷   ◁ ഖ്ഞ ▷   ◁ ഖ്ട ▷   ◁ ഖ്ഠ ▷   ◁ ഖ്ഡ ▷   ◁ ഖ്ഢ ▷   ◁ ഖ്ണ ▷   ◁ ഖ്ത ▷   ◁ ഖ്ഥ ▷   ◁ ഖ്ദ ▷   ◁ ഖ്ധ ▷   ◁ ഖ്ന ▷   ◁ ഖ്ഺ ▷   ◁ ഖ്ഩ ▷   ◁ ഖ്പ ▷   ◁ ഖ്ഫ ▷   ◁ ഖ്ബ ▷   ◁ ഖ്ഭ ▷   ◁ ഖ്മ ▷   ◁ ഖ്യ ▷   ◁ ഖ്ര ▷   ◁ ഖ്റ ▷   ◁ ഖ്ല ▷   ◁ ഖ്ള ▷   ◁ ഖ്ഴ ▷   ◁ ഖ്വ ▷   ◁ ഖ്ശ ▷   ◁ ഖ്ഷ ▷   ◁ ഖ്സ ▷   ◁ ഖ്ഹ ▷ 
 ◁ ഗ്ക ▷   ◁ ഗ്ഖ ▷   ◁ ഗ്ഗ ▷   ◁ ഗ്ഘ ▷   ◁ ഗ്ങ ▷   ◁ ഗ്ച ▷   ◁ ഗ്ഛ ▷   ◁ ഗ്ജ ▷   ◁ ഗ്ഝ ▷   ◁ ഗ്ഞ ▷   ◁ ഗ്ട ▷   ◁ ഗ്ഠ ▷   ◁ ഗ്ഡ ▷   ◁ ഗ്ഢ ▷   ◁ ഗ്ണ ▷   ◁ ഗ്ത ▷   ◁ ഗ്ഥ ▷   ◁ ഗ്ദ ▷   ◁ ഗ്ധ ▷   ◁ ഗ്ന ▷   ◁ ഗ്ഺ ▷   ◁ ഗ്ഩ ▷   ◁ ഗ്പ ▷   ◁ ഗ്ഫ ▷   ◁ ഗ്ബ ▷   ◁ ഗ്ഭ ▷   ◁ ഗ്മ ▷   ◁ ഗ്യ ▷   ◁ ഗ്ര ▷   ◁ ഗ്റ ▷   ◁ ഗ്ല ▷   ◁ ഗ്ള ▷   ◁ ഗ്ഴ ▷   ◁ ഗ്വ ▷   ◁ ഗ്ശ ▷   ◁ ഗ്ഷ ▷   ◁ ഗ്സ ▷   ◁ ഗ്ഹ ▷ 
 ◁ ഘ്ക ▷   ◁ ഘ്ഖ ▷   ◁ ഘ്ഗ ▷   ◁ ഘ്ഘ ▷   ◁ ഘ്ങ ▷   ◁ ഘ്ച ▷   ◁ ഘ്ഛ ▷   ◁ ഘ്ജ ▷   ◁ ഘ്ഝ ▷   ◁ ഘ്ഞ ▷   ◁ ഘ്ട ▷   ◁ ഘ്ഠ ▷   ◁ ഘ്ഡ ▷   ◁ ഘ്ഢ ▷   ◁ ഘ്ണ ▷   ◁ ഘ്ത ▷   ◁ ഘ്ഥ ▷   ◁ ഘ്ദ ▷   ◁ ഘ്ധ ▷   ◁ ഘ്ന ▷   ◁ ഘ്ഺ ▷   ◁ ഘ്ഩ ▷   ◁ ഘ്പ ▷   ◁ ഘ്ഫ ▷   ◁ ഘ്ബ ▷   ◁ ഘ്ഭ ▷   ◁ ഘ്മ ▷   ◁ ഘ്യ ▷   ◁ ഘ്ര ▷   ◁ ഘ്റ ▷   ◁ ഘ്ല ▷   ◁ ഘ്ള ▷   ◁ ഘ്ഴ ▷   ◁ ഘ്വ ▷   ◁ ഘ്ശ ▷   ◁ ഘ്ഷ ▷   ◁ ഘ്സ ▷   ◁ ഘ്ഹ ▷ 
 ◁ ങ്ക ▷   ◁ ങ്ഖ ▷   ◁ ങ്ഗ ▷   ◁ ങ്ഘ ▷   ◁ ങ്ങ ▷   ◁ ങ്ച ▷   ◁ ങ്ഛ ▷   ◁ ങ്ജ ▷   ◁ ങ്ഝ ▷   ◁ ങ്ഞ ▷   ◁ ങ്ട ▷   ◁ ങ്ഠ ▷   ◁ ങ്ഡ ▷   ◁ ങ്ഢ ▷   ◁ ങ്ണ ▷   ◁ ങ്ത ▷   ◁ ങ്ഥ ▷   ◁ ങ്ദ ▷   ◁ ങ്ധ ▷   ◁ ങ്ന ▷   ◁ ങ്ഺ ▷   ◁ ങ്ഩ ▷   ◁ ങ്പ ▷   ◁ ങ്ഫ ▷   ◁ ങ്ബ ▷   ◁ ങ്ഭ ▷   ◁ ങ്മ ▷   ◁ ങ്യ ▷   ◁ ങ്ര ▷   ◁ ങ്റ ▷   ◁ ങ്ല ▷   ◁ ങ്ള ▷   ◁ ങ്ഴ ▷   ◁ ങ്വ ▷   ◁ ങ്ശ ▷   ◁ ങ്ഷ ▷   ◁ ങ്സ ▷   ◁ ങ്ഹ ▷ 
 ◁ ച്ക ▷   ◁ ച്ഖ ▷   ◁ ച്ഗ ▷   ◁ ച്ഘ ▷   ◁ ച്ങ ▷   ◁ ച്ച ▷   ◁ ച്ഛ ▷   ◁ ച്ജ ▷   ◁ ച്ഝ ▷   ◁ ച്ഞ ▷   ◁ ച്ട ▷   ◁ ച്ഠ ▷   ◁ ച്ഡ ▷   ◁ ച്ഢ ▷   ◁ ച്ണ ▷   ◁ ച്ത ▷   ◁ ച്ഥ ▷   ◁ ച്ദ ▷   ◁ ച്ധ ▷   ◁ ച്ന ▷   ◁ ച്ഺ ▷   ◁ ച്ഩ ▷   ◁ ച്പ ▷   ◁ ച്ഫ ▷   ◁ ച്ബ ▷   ◁ ച്ഭ ▷   ◁ ച്മ ▷   ◁ ച്യ ▷   ◁ ച്ര ▷   ◁ ച്റ ▷   ◁ ച്ല ▷   ◁ ച്ള ▷   ◁ ച്ഴ ▷   ◁ ച്വ ▷   ◁ ച്ശ ▷   ◁ ച്ഷ ▷   ◁ ച്സ ▷   ◁ ച്ഹ ▷ 
 ◁ ഛ്ക ▷   ◁ ഛ്ഖ ▷   ◁ ഛ്ഗ ▷   ◁ ഛ്ഘ ▷   ◁ ഛ്ങ ▷   ◁ ഛ്ച ▷   ◁ ഛ്ഛ ▷   ◁ ഛ്ജ ▷   ◁ ഛ്ഝ ▷   ◁ ഛ്ഞ ▷   ◁ ഛ്ട ▷   ◁ ഛ്ഠ ▷   ◁ ഛ്ഡ ▷   ◁ ഛ്ഢ ▷   ◁ ഛ്ണ ▷   ◁ ഛ്ത ▷   ◁ ഛ്ഥ ▷   ◁ ഛ്ദ ▷   ◁ ഛ്ധ ▷   ◁ ഛ്ന ▷   ◁ ഛ്ഺ ▷   ◁ ഛ്ഩ ▷   ◁ ഛ്പ ▷   ◁ ഛ്ഫ ▷   ◁ ഛ്ബ ▷   ◁ ഛ്ഭ ▷   ◁ ഛ്മ ▷   ◁ ഛ്യ ▷   ◁ ഛ്ര ▷   ◁ ഛ്റ ▷   ◁ ഛ്ല ▷   ◁ ഛ്ള ▷   ◁ ഛ്ഴ ▷   ◁ ഛ്വ ▷   ◁ ഛ്ശ ▷   ◁ ഛ്ഷ ▷   ◁ ഛ്സ ▷   ◁ ഛ്ഹ ▷ 
 ◁ ജ്ക ▷   ◁ ജ്ഖ ▷   ◁ ജ്ഗ ▷   ◁ ജ്ഘ ▷   ◁ ജ്ങ ▷   ◁ ജ്ച ▷   ◁ ജ്ഛ ▷   ◁ ജ്ജ ▷   ◁ ജ്ഝ ▷   ◁ ജ്ഞ ▷   ◁ ജ്ട ▷   ◁ ജ്ഠ ▷   ◁ ജ്ഡ ▷   ◁ ജ്ഢ ▷   ◁ ജ്ണ ▷   ◁ ജ്ത ▷   ◁ ജ്ഥ ▷   ◁ ജ്ദ ▷   ◁ ജ്ധ ▷   ◁ ജ്ന ▷   ◁ ജ്ഺ ▷   ◁ ജ്ഩ ▷   ◁ ജ്പ ▷   ◁ ജ്ഫ ▷   ◁ ജ്ബ ▷   ◁ ജ്ഭ ▷   ◁ ജ്മ ▷   ◁ ജ്യ ▷   ◁ ജ്ര ▷   ◁ ജ്റ ▷   ◁ ജ്ല ▷   ◁ ജ്ള ▷   ◁ ജ്ഴ ▷   ◁ ജ്വ ▷   ◁ ജ്ശ ▷   ◁ ജ്ഷ ▷   ◁ ജ്സ ▷   ◁ ജ്ഹ ▷ 
 ◁ ഝ്ക ▷   ◁ ഝ്ഖ ▷   ◁ ഝ്ഗ ▷   ◁ ഝ്ഘ ▷   ◁ ഝ്ങ ▷   ◁ ഝ്ച ▷   ◁ ഝ്ഛ ▷   ◁ ഝ്ജ ▷   ◁ ഝ്ഝ ▷   ◁ ഝ്ഞ ▷   ◁ ഝ്ട ▷   ◁ ഝ്ഠ ▷   ◁ ഝ്ഡ ▷   ◁ ഝ്ഢ ▷   ◁ ഝ്ണ ▷   ◁ ഝ്ത ▷   ◁ ഝ്ഥ ▷   ◁ ഝ്ദ ▷   ◁ ഝ്ധ ▷   ◁ ഝ്ന ▷   ◁ ഝ്ഺ ▷   ◁ ഝ്ഩ ▷   ◁ ഝ്പ ▷   ◁ ഝ്ഫ ▷   ◁ ഝ്ബ ▷   ◁ ഝ്ഭ ▷   ◁ ഝ്മ ▷   ◁ ഝ്യ ▷   ◁ ഝ്ര ▷   ◁ ഝ്റ ▷   ◁ ഝ്ല ▷   ◁ ഝ്ള ▷   ◁ ഝ്ഴ ▷   ◁ ഝ്വ ▷   ◁ ഝ്ശ ▷   ◁ ഝ്ഷ ▷   ◁ ഝ്സ ▷   ◁ ഝ്ഹ ▷ 
 ◁ ഞ്ക ▷   ◁ ഞ്ഖ ▷   ◁ ഞ്ഗ ▷   ◁ ഞ്ഘ ▷   ◁ ഞ്ങ ▷   ◁ ഞ്ച ▷   ◁ ഞ്ഛ ▷   ◁ ഞ്ജ ▷   ◁ ഞ്ഝ ▷   ◁ ഞ്ഞ ▷   ◁ ഞ്ട ▷   ◁ ഞ്ഠ ▷   ◁ ഞ്ഡ ▷   ◁ ഞ്ഢ ▷   ◁ ഞ്ണ ▷   ◁ ഞ്ത ▷   ◁ ഞ്ഥ ▷   ◁ ഞ്ദ ▷   ◁ ഞ്ധ ▷   ◁ ഞ്ന ▷   ◁ ഞ്ഺ ▷   ◁ ഞ്ഩ ▷   ◁ ഞ്പ ▷   ◁ ഞ്ഫ ▷   ◁ ഞ്ബ ▷   ◁ ഞ്ഭ ▷   ◁ ഞ്മ ▷   ◁ ഞ്യ ▷   ◁ ഞ്ര ▷   ◁ ഞ്റ ▷   ◁ ഞ്ല ▷   ◁ ഞ്ള ▷   ◁ ഞ്ഴ ▷   ◁ ഞ്വ ▷   ◁ ഞ്ശ ▷   ◁ ഞ്ഷ ▷   ◁ ഞ്സ ▷   ◁ ഞ്ഹ ▷ 
 ◁ ട്ക ▷   ◁ ട്ഖ ▷   ◁ ട്ഗ ▷   ◁ ട്ഘ ▷   ◁ ട്ങ ▷   ◁ ട്ച ▷   ◁ ട്ഛ ▷   ◁ ട്ജ ▷   ◁ ട്ഝ ▷   ◁ ട്ഞ ▷   ◁ ട്ട ▷   ◁ ട്ഠ ▷   ◁ ട്ഡ ▷   ◁ ട്ഢ ▷   ◁ ട്ണ ▷   ◁ ട്ത ▷   ◁ ട്ഥ ▷   ◁ ട്ദ ▷   ◁ ട്ധ ▷   ◁ ട്ന ▷   ◁ ട്ഺ ▷   ◁ ട്ഩ ▷   ◁ ട്പ ▷   ◁ ട്ഫ ▷   ◁ ട്ബ ▷   ◁ ട്ഭ ▷   ◁ ട്മ ▷   ◁ ട്യ ▷   ◁ ട്ര ▷   ◁ ട്റ ▷   ◁ ട്ല ▷   ◁ ട്ള ▷   ◁ ട്ഴ ▷   ◁ ട്വ ▷   ◁ ട്ശ ▷   ◁ ട്ഷ ▷   ◁ ട്സ ▷   ◁ ട്ഹ ▷ 
 ◁ ഠ്ക ▷   ◁ ഠ്ഖ ▷   ◁ ഠ്ഗ ▷   ◁ ഠ്ഘ ▷   ◁ ഠ്ങ ▷   ◁ ഠ്ച ▷   ◁ ഠ്ഛ ▷   ◁ ഠ്ജ ▷   ◁ ഠ്ഝ ▷   ◁ ഠ്ഞ ▷   ◁ ഠ്ട ▷   ◁ ഠ്ഠ ▷   ◁ ഠ്ഡ ▷   ◁ ഠ്ഢ ▷   ◁ ഠ്ണ ▷   ◁ ഠ്ത ▷   ◁ ഠ്ഥ ▷   ◁ ഠ്ദ ▷   ◁ ഠ്ധ ▷   ◁ ഠ്ന ▷   ◁ ഠ്ഺ ▷   ◁ ഠ്ഩ ▷   ◁ ഠ്പ ▷   ◁ ഠ്ഫ ▷   ◁ ഠ്ബ ▷   ◁ ഠ്ഭ ▷   ◁ ഠ്മ ▷   ◁ ഠ്യ ▷   ◁ ഠ്ര ▷   ◁ ഠ്റ ▷   ◁ ഠ്ല ▷   ◁ ഠ്ള ▷   ◁ ഠ്ഴ ▷   ◁ ഠ്വ ▷   ◁ ഠ്ശ ▷   ◁ ഠ്ഷ ▷   ◁ ഠ്സ ▷   ◁ ഠ്ഹ ▷ 
 ◁ ഡ്ക ▷   ◁ ഡ്ഖ ▷   ◁ ഡ്ഗ ▷   ◁ ഡ്ഘ ▷   ◁ ഡ്ങ ▷   ◁ ഡ്ച ▷   ◁ ഡ്ഛ ▷   ◁ ഡ്ജ ▷   ◁ ഡ്ഝ ▷   ◁ ഡ്ഞ ▷   ◁ ഡ്ട ▷   ◁ ഡ്ഠ ▷   ◁ ഡ്ഡ ▷   ◁ ഡ്ഢ ▷   ◁ ഡ്ണ ▷   ◁ ഡ്ത ▷   ◁ ഡ്ഥ ▷   ◁ ഡ്ദ ▷   ◁ ഡ്ധ ▷   ◁ ഡ്ന ▷   ◁ ഡ്ഺ ▷   ◁ ഡ്ഩ ▷   ◁ ഡ്പ ▷   ◁ ഡ്ഫ ▷   ◁ ഡ്ബ ▷   ◁ ഡ്ഭ ▷   ◁ ഡ്മ ▷   ◁ ഡ്യ ▷   ◁ ഡ്ര ▷   ◁ ഡ്റ ▷   ◁ ഡ്ല ▷   ◁ ഡ്ള ▷   ◁ ഡ്ഴ ▷   ◁ ഡ്വ ▷   ◁ ഡ്ശ ▷   ◁ ഡ്ഷ ▷   ◁ ഡ്സ ▷   ◁ ഡ്ഹ ▷ 
 ◁ ഢ്ക ▷   ◁ ഢ്ഖ ▷   ◁ ഢ്ഗ ▷   ◁ ഢ്ഘ ▷   ◁ ഢ്ങ ▷   ◁ ഢ്ച ▷   ◁ ഢ്ഛ ▷   ◁ ഢ്ജ ▷   ◁ ഢ്ഝ ▷   ◁ ഢ്ഞ ▷   ◁ ഢ്ട ▷   ◁ ഢ്ഠ ▷   ◁ ഢ്ഡ ▷   ◁ ഢ്ഢ ▷   ◁ ഢ്ണ ▷   ◁ ഢ്ത ▷   ◁ ഢ്ഥ ▷   ◁ ഢ്ദ ▷   ◁ ഢ്ധ ▷   ◁ ഢ്ന ▷   ◁ ഢ്ഺ ▷   ◁ ഢ്ഩ ▷   ◁ ഢ്പ ▷   ◁ ഢ്ഫ ▷   ◁ ഢ്ബ ▷   ◁ ഢ്ഭ ▷   ◁ ഢ്മ ▷   ◁ ഢ്യ ▷   ◁ ഢ്ര ▷   ◁ ഢ്റ ▷   ◁ ഢ്ല ▷   ◁ ഢ്ള ▷   ◁ ഢ്ഴ ▷   ◁ ഢ്വ ▷   ◁ ഢ്ശ ▷   ◁ ഢ്ഷ ▷   ◁ ഢ്സ ▷   ◁ ഢ്ഹ ▷ 
 ◁ ൺക ▷   ◁ ൺഖ ▷   ◁ ൺഗ ▷   ◁ ൺഘ ▷   ◁ ൺങ ▷   ◁ ൺച ▷   ◁ ൺഛ ▷   ◁ ൺജ ▷   ◁ ൺഝ ▷   ◁ ൺഞ ▷   ◁ ൺട ▷   ◁ ൺഠ ▷   ◁ ൺഡ ▷   ◁ ൺഢ ▷   ◁ ൺണ ▷   ◁ ൺത ▷   ◁ ൺഥ ▷   ◁ ൺദ ▷   ◁ ൺധ ▷   ◁ ൺന ▷   ◁ ൺഺ ▷   ◁ ൺഩ ▷   ◁ ൺപ ▷   ◁ ൺഫ ▷   ◁ ൺബ ▷   ◁ ൺഭ ▷   ◁ ൺമ ▷   ◁ ൺയ ▷   ◁ ൺര ▷   ◁ ൺറ ▷   ◁ ൺല ▷   ◁ ൺള ▷   ◁ ൺഴ ▷   ◁ ൺവ ▷   ◁ ൺശ ▷   ◁ ൺഷ ▷   ◁ ൺസ ▷   ◁ ൺഹ ▷ 
 ◁ ണ്ക ▷   ◁ ണ്ഖ ▷   ◁ ണ്ഗ ▷   ◁ ണ്ഘ ▷   ◁ ണ്ങ ▷   ◁ ണ്ച ▷   ◁ ണ്ഛ ▷   ◁ ണ്ജ ▷   ◁ ണ്ഝ ▷   ◁ ണ്ഞ ▷   ◁ ണ്ട ▷   ◁ ണ്ഠ ▷   ◁ ണ്ഡ ▷   ◁ ണ്ഢ ▷   ◁ ണ്ണ ▷   ◁ ണ്ത ▷   ◁ ണ്ഥ ▷   ◁ ണ്ദ ▷   ◁ ണ്ധ ▷   ◁ ണ്ന ▷   ◁ ണ്ഺ ▷   ◁ ണ്ഩ ▷   ◁ ണ്പ ▷   ◁ ണ്ഫ ▷   ◁ ണ്ബ ▷   ◁ ണ്ഭ ▷   ◁ ണ്മ ▷   ◁ ണ്യ ▷   ◁ ണ്ര ▷   ◁ ണ്റ ▷   ◁ ണ്ല ▷   ◁ ണ്ള ▷   ◁ ണ്ഴ ▷   ◁ ണ്വ ▷   ◁ ണ്ശ ▷   ◁ ണ്ഷ ▷   ◁ ണ്സ ▷   ◁ ണ്ഹ ▷ 
 ◁ ത്ക ▷   ◁ ത്ഖ ▷   ◁ ത്ഗ ▷   ◁ ത്ഘ ▷   ◁ ത്ങ ▷   ◁ ത്ച ▷   ◁ ത്ഛ ▷   ◁ ത്ജ ▷   ◁ ത്ഝ ▷   ◁ ത്ഞ ▷   ◁ ത്ട ▷   ◁ ത്ഠ ▷   ◁ ത്ഡ ▷   ◁ ത്ഢ ▷   ◁ ത്ണ ▷   ◁ ത്ത ▷   ◁ ത്ഥ ▷   ◁ ത്ദ ▷   ◁ ത്ധ ▷   ◁ ത്ന ▷   ◁ ത്ഺ ▷   ◁ ത്ഩ ▷   ◁ ത്പ ▷   ◁ ത്ഫ ▷   ◁ ത്ബ ▷   ◁ ത്ഭ ▷   ◁ ത്മ ▷   ◁ ത്യ ▷   ◁ ത്ര ▷   ◁ ത്റ ▷   ◁ ത്ല ▷   ◁ ത്ള ▷   ◁ ത്ഴ ▷   ◁ ത്വ ▷   ◁ ത്ശ ▷   ◁ ത്ഷ ▷   ◁ ത്സ ▷   ◁ ത്ഹ ▷ 
 ◁ ഥ്ക ▷   ◁ ഥ്ഖ ▷   ◁ ഥ്ഗ ▷   ◁ ഥ്ഘ ▷   ◁ ഥ്ങ ▷   ◁ ഥ്ച ▷   ◁ ഥ്ഛ ▷   ◁ ഥ്ജ ▷   ◁ ഥ്ഝ ▷   ◁ ഥ്ഞ ▷   ◁ ഥ്ട ▷   ◁ ഥ്ഠ ▷   ◁ ഥ്ഡ ▷   ◁ ഥ്ഢ ▷   ◁ ഥ്ണ ▷   ◁ ഥ്ത ▷   ◁ ഥ്ഥ ▷   ◁ ഥ്ദ ▷   ◁ ഥ്ധ ▷   ◁ ഥ്ന ▷   ◁ ഥ്ഺ ▷   ◁ ഥ്ഩ ▷   ◁ ഥ്പ ▷   ◁ ഥ്ഫ ▷   ◁ ഥ്ബ ▷   ◁ ഥ്ഭ ▷   ◁ ഥ്മ ▷   ◁ ഥ്യ ▷   ◁ ഥ്ര ▷   ◁ ഥ്റ ▷   ◁ ഥ്ല ▷   ◁ ഥ്ള ▷   ◁ ഥ്ഴ ▷   ◁ ഥ്വ ▷   ◁ ഥ്ശ ▷   ◁ ഥ്ഷ ▷   ◁ ഥ്സ ▷   ◁ ഥ്ഹ ▷ 
 ◁ ദ്ക ▷   ◁ ദ്ഖ ▷   ◁ ദ്ഗ ▷   ◁ ദ്ഘ ▷   ◁ ദ്ങ ▷   ◁ ദ്ച ▷   ◁ ദ്ഛ ▷   ◁ ദ്ജ ▷   ◁ ദ്ഝ ▷   ◁ ദ്ഞ ▷   ◁ ദ്ട ▷   ◁ ദ്ഠ ▷   ◁ ദ്ഡ ▷   ◁ ദ്ഢ ▷   ◁ ദ്ണ ▷   ◁ ദ്ത ▷   ◁ ദ്ഥ ▷   ◁ ദ്ദ ▷   ◁ ദ്ധ ▷   ◁ ദ്ന ▷   ◁ ദ്ഺ ▷   ◁ ദ്ഩ ▷   ◁ ദ്പ ▷   ◁ ദ്ഫ ▷   ◁ ദ്ബ ▷   ◁ ദ്ഭ ▷   ◁ ദ്മ ▷   ◁ ദ്യ ▷   ◁ ദ്ര ▷   ◁ ദ്റ ▷   ◁ ദ്ല ▷   ◁ ദ്ള ▷   ◁ ദ്ഴ ▷   ◁ ദ്വ ▷   ◁ ദ്ശ ▷   ◁ ദ്ഷ ▷   ◁ ദ്സ ▷   ◁ ദ്ഹ ▷ 
 ◁ ധ്ക ▷   ◁ ധ്ഖ ▷   ◁ ധ്ഗ ▷   ◁ ധ്ഘ ▷   ◁ ധ്ങ ▷   ◁ ധ്ച ▷   ◁ ധ്ഛ ▷   ◁ ധ്ജ ▷   ◁ ധ്ഝ ▷   ◁ ധ്ഞ ▷   ◁ ധ്ട ▷   ◁ ധ്ഠ ▷   ◁ ധ്ഡ ▷   ◁ ധ്ഢ ▷   ◁ ധ്ണ ▷   ◁ ധ്ത ▷   ◁ ധ്ഥ ▷   ◁ ധ്ദ ▷   ◁ ധ്ധ ▷   ◁ ധ്ന ▷   ◁ ധ്ഺ ▷   ◁ ധ്ഩ ▷   ◁ ധ്പ ▷   ◁ ധ്ഫ ▷   ◁ ധ്ബ ▷   ◁ ധ്ഭ ▷   ◁ ധ്മ ▷   ◁ ധ്യ ▷   ◁ ധ്ര ▷   ◁ ധ്റ ▷   ◁ ധ്ല ▷   ◁ ധ്ള ▷   ◁ ധ്ഴ ▷   ◁ ധ്വ ▷   ◁ ധ്ശ ▷   ◁ ധ്ഷ ▷   ◁ ധ്സ ▷   ◁ ധ്ഹ ▷ 
 ◁ ന്ക ▷   ◁ ന്ഖ ▷   ◁ ന്ഗ ▷   ◁ ന്ഘ ▷   ◁ ന്ങ ▷   ◁ ന്ച ▷   ◁ ന്ഛ ▷   ◁ ന്ജ ▷   ◁ ന്ഝ ▷   ◁ ന്ഞ ▷   ◁ ന്ട ▷   ◁ ന്ഠ ▷   ◁ ന്ഡ ▷   ◁ ന്ഢ ▷   ◁ ന്ണ ▷   ◁ ന്ത ▷   ◁ ന്ഥ ▷   ◁ ന്ദ ▷   ◁ ന്ധ ▷   ◁ ന്ന ▷   ◁ ന്ഺ ▷   ◁ ന്ഩ ▷   ◁ ന്പ ▷   ◁ ന്ഫ ▷   ◁ ന്ബ ▷   ◁ ന്ഭ ▷   ◁ ന്മ ▷   ◁ ന്യ ▷   ◁ ന്ര ▷   ◁ ന്റ ▷   ◁ ന്ല ▷   ◁ ന്ള ▷   ◁ ന്ഴ ▷   ◁ ന്വ ▷   ◁ ന്ശ ▷   ◁ ന്ഷ ▷   ◁ ന്സ ▷   ◁ ന്ഹ ▷ 
 ◁ ഺ്ക ▷   ◁ ഺ്ഖ ▷   ◁ ഺ്ഗ ▷   ◁ ഺ്ഘ ▷   ◁ ഺ്ങ ▷   ◁ ഺ്ച ▷   ◁ ഺ്ഛ ▷   ◁ ഺ്ജ ▷   ◁ ഺ്ഝ ▷   ◁ ഺ്ഞ ▷   ◁ ഺ്ട ▷   ◁ ഺ്ഠ ▷   ◁ ഺ്ഡ ▷   ◁ ഺ്ഢ ▷   ◁ ഺ്ണ ▷   ◁ ഺ്ത ▷   ◁ ഺ്ഥ ▷   ◁ ഺ്ദ ▷   ◁ ഺ്ധ ▷   ◁ ഺ്ന ▷   ◁ ഺ്ഺ ▷   ◁ ഺ്ഩ ▷   ◁ ഺ്പ ▷   ◁ ഺ്ഫ ▷   ◁ ഺ്ബ ▷   ◁ ഺ്ഭ ▷   ◁ ഺ്മ ▷   ◁ ഺ്യ ▷   ◁ ഺ്ര ▷   ◁ ഺ്റ ▷   ◁ ഺ്ല ▷   ◁ ഺ്ള ▷   ◁ ഺ്ഴ ▷   ◁ ഺ്വ ▷   ◁ ഺ്ശ ▷   ◁ ഺ്ഷ ▷   ◁ ഺ്സ ▷   ◁ ഺ്ഹ ▷ 
 ◁ ൻക ▷   ◁ ൻഖ ▷   ◁ ൻഗ ▷   ◁ ൻഘ ▷   ◁ ൻങ ▷   ◁ ൻച ▷   ◁ ൻഛ ▷   ◁ ൻജ ▷   ◁ ൻഝ ▷   ◁ ൻഞ ▷   ◁ ൻട ▷   ◁ ൻഠ ▷   ◁ ൻഡ ▷   ◁ ൻഢ ▷   ◁ ൻണ ▷   ◁ ൻത ▷   ◁ ൻഥ ▷   ◁ ൻദ ▷   ◁ ൻധ ▷   ◁ ൻന ▷   ◁ ൻഺ ▷   ◁ ൻഩ ▷   ◁ ൻപ ▷   ◁ ൻഫ ▷   ◁ ൻബ ▷   ◁ ൻഭ ▷   ◁ ൻമ ▷   ◁ ൻയ ▷   ◁ ൻര ▷   ◁ ൻറ ▷   ◁ ൻല ▷   ◁ ൻള ▷   ◁ ൻഴ ▷   ◁ ൻവ ▷   ◁ ൻശ ▷   ◁ ൻഷ ▷   ◁ ൻസ ▷   ◁ ൻഹ ▷ 
 ◁ ഩ്ക ▷   ◁ ഩ്ഖ ▷   ◁ ഩ്ഗ ▷   ◁ ഩ്ഘ ▷   ◁ ഩ്ങ ▷   ◁ ഩ്ച ▷   ◁ ഩ്ഛ ▷   ◁ ഩ്ജ ▷   ◁ ഩ്ഝ ▷   ◁ ഩ്ഞ ▷   ◁ ഩ്ട ▷   ◁ ഩ്ഠ ▷   ◁ ഩ്ഡ ▷   ◁ ഩ്ഢ ▷   ◁ ഩ്ണ ▷   ◁ ഩ്ത ▷   ◁ ഩ്ഥ ▷   ◁ ഩ്ദ ▷   ◁ ഩ്ധ ▷   ◁ ഩ്ന ▷   ◁ ഩ്ഺ ▷   ◁ ഩ്ഩ ▷   ◁ ഩ്പ ▷   ◁ ഩ്ഫ ▷   ◁ ഩ്ബ ▷   ◁ ഩ്ഭ ▷   ◁ ഩ്മ ▷   ◁ ഩ്യ ▷   ◁ ഩ്ര ▷   ◁ ഩ്റ ▷   ◁ ഩ്ല ▷   ◁ ഩ്ള ▷   ◁ ഩ്ഴ ▷   ◁ ഩ്വ ▷   ◁ ഩ്ശ ▷   ◁ ഩ്ഷ ▷   ◁ ഩ്സ ▷   ◁ ഩ്ഹ ▷ 
 ◁ പ്ക ▷   ◁ പ്ഖ ▷   ◁ പ്ഗ ▷   ◁ പ്ഘ ▷   ◁ പ്ങ ▷   ◁ പ്ച ▷   ◁ പ്ഛ ▷   ◁ പ്ജ ▷   ◁ പ്ഝ ▷   ◁ പ്ഞ ▷   ◁ പ്ട ▷   ◁ പ്ഠ ▷   ◁ പ്ഡ ▷   ◁ പ്ഢ ▷   ◁ പ്ണ ▷   ◁ പ്ത ▷   ◁ പ്ഥ ▷   ◁ പ്ദ ▷   ◁ പ്ധ ▷   ◁ പ്ന ▷   ◁ പ്ഺ ▷   ◁ പ്ഩ ▷   ◁ പ്പ ▷   ◁ പ്ഫ ▷   ◁ പ്ബ ▷   ◁ പ്ഭ ▷   ◁ പ്മ ▷   ◁ പ്യ ▷   ◁ പ്ര ▷   ◁ പ്റ ▷   ◁ പ്ല ▷   ◁ പ്ള ▷   ◁ പ്ഴ ▷   ◁ പ്വ ▷   ◁ പ്ശ ▷   ◁ പ്ഷ ▷   ◁ പ്സ ▷   ◁ പ്ഹ ▷ 
 ◁ ഫ്ക ▷   ◁ ഫ്ഖ ▷   ◁ ഫ്ഗ ▷   ◁ ഫ്ഘ ▷   ◁ ഫ്ങ ▷   ◁ ഫ്ച ▷   ◁ ഫ്ഛ ▷   ◁ ഫ്ജ ▷   ◁ ഫ്ഝ ▷   ◁ ഫ്ഞ ▷   ◁ ഫ്ട ▷   ◁ ഫ്ഠ ▷   ◁ ഫ്ഡ ▷   ◁ ഫ്ഢ ▷   ◁ ഫ്ണ ▷   ◁ ഫ്ത ▷   ◁ ഫ്ഥ ▷   ◁ ഫ്ദ ▷   ◁ ഫ്ധ ▷   ◁ ഫ്ന ▷   ◁ ഫ്ഺ ▷   ◁ ഫ്ഩ ▷   ◁ ഫ്പ ▷   ◁ ഫ്ഫ ▷   ◁ ഫ്ബ ▷   ◁ ഫ്ഭ ▷   ◁ ഫ്മ ▷   ◁ ഫ്യ ▷   ◁ ഫ്ര ▷   ◁ ഫ്റ ▷   ◁ ഫ്ല ▷   ◁ ഫ്ള ▷   ◁ ഫ്ഴ ▷   ◁ ഫ്വ ▷   ◁ ഫ്ശ ▷   ◁ ഫ്ഷ ▷   ◁ ഫ്സ ▷   ◁ ഫ്ഹ ▷ 
 ◁ ബ്ക ▷   ◁ ബ്ഖ ▷   ◁ ബ്ഗ ▷   ◁ ബ്ഘ ▷   ◁ ബ്ങ ▷   ◁ ബ്ച ▷   ◁ ബ്ഛ ▷   ◁ ബ്ജ ▷   ◁ ബ്ഝ ▷   ◁ ബ്ഞ ▷   ◁ ബ്ട ▷   ◁ ബ്ഠ ▷   ◁ ബ്ഡ ▷   ◁ ബ്ഢ ▷   ◁ ബ്ണ ▷   ◁ ബ്ത ▷   ◁ ബ്ഥ ▷   ◁ ബ്ദ ▷   ◁ ബ്ധ ▷   ◁ ബ്ന ▷   ◁ ബ്ഺ ▷   ◁ ബ്ഩ ▷   ◁ ബ്പ ▷   ◁ ബ്ഫ ▷   ◁ ബ്ബ ▷   ◁ ബ്ഭ ▷   ◁ ബ്മ ▷   ◁ ബ്യ ▷   ◁ ബ്ര ▷   ◁ ബ്റ ▷   ◁ ബ്ല ▷   ◁ ബ്ള ▷   ◁ ബ്ഴ ▷   ◁ ബ്വ ▷   ◁ ബ്ശ ▷   ◁ ബ്ഷ ▷   ◁ ബ്സ ▷   ◁ ബ്ഹ ▷ 
 ◁ ഭ്ക ▷   ◁ ഭ്ഖ ▷   ◁ ഭ്ഗ ▷   ◁ ഭ്ഘ ▷   ◁ ഭ്ങ ▷   ◁ ഭ്ച ▷   ◁ ഭ്ഛ ▷   ◁ ഭ്ജ ▷   ◁ ഭ്ഝ ▷   ◁ ഭ്ഞ ▷   ◁ ഭ്ട ▷   ◁ ഭ്ഠ ▷   ◁ ഭ്ഡ ▷   ◁ ഭ്ഢ ▷   ◁ ഭ്ണ ▷   ◁ ഭ്ത ▷   ◁ ഭ്ഥ ▷   ◁ ഭ്ദ ▷   ◁ ഭ്ധ ▷   ◁ ഭ്ന ▷   ◁ ഭ്ഺ ▷   ◁ ഭ്ഩ ▷   ◁ ഭ്പ ▷   ◁ ഭ്ഫ ▷   ◁ ഭ്ബ ▷   ◁ ഭ്ഭ ▷   ◁ ഭ്മ ▷   ◁ ഭ്യ ▷   ◁ ഭ്ര ▷   ◁ ഭ്റ ▷   ◁ ഭ്ല ▷   ◁ ഭ്ള ▷   ◁ ഭ്ഴ ▷   ◁ ഭ്വ ▷   ◁ ഭ്ശ ▷   ◁ ഭ്ഷ ▷   ◁ ഭ്സ ▷   ◁ ഭ്ഹ ▷ 
 ◁ ംക ▷   ◁ ംഖ ▷   ◁ ംഗ ▷   ◁ ംഘ ▷   ◁ ംങ ▷   ◁ ംച ▷   ◁ ംഛ ▷   ◁ ംജ ▷   ◁ ംഝ ▷   ◁ ംഞ ▷   ◁ ംട ▷   ◁ ംഠ ▷   ◁ ംഡ ▷   ◁ ംഢ ▷   ◁ ംണ ▷   ◁ ംത ▷   ◁ ംഥ ▷   ◁ ംദ ▷   ◁ ംധ ▷   ◁ ംന ▷   ◁ ംഺ ▷   ◁ ംഩ ▷   ◁ ംപ ▷   ◁ ംഫ ▷   ◁ ംബ ▷   ◁ ംഭ ▷   ◁ ംമ ▷   ◁ ംയ ▷   ◁ ംര ▷   ◁ ംറ ▷   ◁ ംല ▷   ◁ ംള ▷   ◁ ംഴ ▷   ◁ ംവ ▷   ◁ ംശ ▷   ◁ ംഷ ▷   ◁ ംസ ▷   ◁ ംഹ ▷ 
 ◁ മ്ക ▷   ◁ മ്ഖ ▷   ◁ മ്ഗ ▷   ◁ മ്ഘ ▷   ◁ മ്ങ ▷   ◁ മ്ച ▷   ◁ മ്ഛ ▷   ◁ മ്ജ ▷   ◁ മ്ഝ ▷   ◁ മ്ഞ ▷   ◁ മ്ട ▷   ◁ മ്ഠ ▷   ◁ മ്ഡ ▷   ◁ മ്ഢ ▷   ◁ മ്ണ ▷   ◁ മ്ത ▷   ◁ മ്ഥ ▷   ◁ മ്ദ ▷   ◁ മ്ധ ▷   ◁ മ്ന ▷   ◁ മ്ഺ ▷   ◁ മ്ഩ ▷   ◁ മ്പ ▷   ◁ മ്ഫ ▷   ◁ മ്ബ ▷   ◁ മ്ഭ ▷   ◁ മ്മ ▷   ◁ മ്യ ▷   ◁ മ്ര ▷   ◁ മ്റ ▷   ◁ മ്ല ▷   ◁ മ്ള ▷   ◁ മ്ഴ ▷   ◁ മ്വ ▷   ◁ മ്ശ ▷   ◁ മ്ഷ ▷   ◁ മ്സ ▷   ◁ മ്ഹ ▷ 
 ◁ യ്ക ▷   ◁ യ്ഖ ▷   ◁ യ്ഗ ▷   ◁ യ്ഘ ▷   ◁ യ്ങ ▷   ◁ യ്ച ▷   ◁ യ്ഛ ▷   ◁ യ്ജ ▷   ◁ യ്ഝ ▷   ◁ യ്ഞ ▷   ◁ യ്ട ▷   ◁ യ്ഠ ▷   ◁ യ്ഡ ▷   ◁ യ്ഢ ▷   ◁ യ്ണ ▷   ◁ യ്ത ▷   ◁ യ്ഥ ▷   ◁ യ്ദ ▷   ◁ യ്ധ ▷   ◁ യ്ന ▷   ◁ യ്ഺ ▷   ◁ യ്ഩ ▷   ◁ യ്പ ▷   ◁ യ്ഫ ▷   ◁ യ്ബ ▷   ◁ യ്ഭ ▷   ◁ യ്മ ▷   ◁ യ്യ ▷   ◁ യ്ര ▷   ◁ യ്റ ▷   ◁ യ്ല ▷   ◁ യ്ള ▷   ◁ യ്ഴ ▷   ◁ യ്വ ▷   ◁ യ്ശ ▷   ◁ യ്ഷ ▷   ◁ യ്സ ▷   ◁ യ്ഹ ▷ 
 ◁ ര്ക ▷   ◁ ര്ഖ ▷   ◁ ര്ഗ ▷   ◁ ര്ഘ ▷   ◁ ര്ങ ▷   ◁ ര്ച ▷   ◁ ര്ഛ ▷   ◁ ര്ജ ▷   ◁ ര്ഝ ▷   ◁ ര്ഞ ▷   ◁ ര്ട ▷   ◁ ര്ഠ ▷   ◁ ര്ഡ ▷   ◁ ര്ഢ ▷   ◁ ര്ണ ▷   ◁ ര്ത ▷   ◁ ര്ഥ ▷   ◁ ര്ദ ▷   ◁ ര്ധ ▷   ◁ ര്ന ▷   ◁ ര്ഺ ▷   ◁ ര്ഩ ▷   ◁ ര്പ ▷   ◁ ര്ഫ ▷   ◁ ര്ബ ▷   ◁ ര്ഭ ▷   ◁ ര്മ ▷   ◁ ര്യ ▷   ◁ ര്ര ▷   ◁ ര്റ ▷   ◁ ര്ല ▷   ◁ ര്ള ▷   ◁ ര്ഴ ▷   ◁ ര്വ ▷   ◁ ര്ശ ▷   ◁ ര്ഷ ▷   ◁ ര്സ ▷   ◁ ര്ഹ ▷ 
 ◁ ർക ▷   ◁ ർഖ ▷   ◁ ർഗ ▷   ◁ ർഘ ▷   ◁ ർങ ▷   ◁ ർച ▷   ◁ ർഛ ▷   ◁ ർജ ▷   ◁ ർഝ ▷   ◁ ർഞ ▷   ◁ ർട ▷   ◁ ർഠ ▷   ◁ ർഡ ▷   ◁ ർഢ ▷   ◁ ർണ ▷   ◁ ർത ▷   ◁ ർഥ ▷   ◁ ർദ ▷   ◁ ർധ ▷   ◁ ർന ▷   ◁ ർഺ ▷   ◁ ർഩ ▷   ◁ ർപ ▷   ◁ ർഫ ▷   ◁ ർബ ▷   ◁ ർഭ ▷   ◁ ർമ ▷   ◁ ർയ ▷   ◁ ർര ▷   ◁ ർറ ▷   ◁ ർല ▷   ◁ ർള ▷   ◁ ർഴ ▷   ◁ ർവ ▷   ◁ ർശ ▷   ◁ ർഷ ▷   ◁ ർസ ▷   ◁ ർഹ ▷ 
 ◁ റ്ക ▷   ◁ റ്ഖ ▷   ◁ റ്ഗ ▷   ◁ റ്ഘ ▷   ◁ റ്ങ ▷   ◁ റ്ച ▷   ◁ റ്ഛ ▷   ◁ റ്ജ ▷   ◁ റ്ഝ ▷   ◁ റ്ഞ ▷   ◁ റ്ട ▷   ◁ റ്ഠ ▷   ◁ റ്ഡ ▷   ◁ റ്ഢ ▷   ◁ റ്ണ ▷   ◁ റ്ത ▷   ◁ റ്ഥ ▷   ◁ റ്ദ ▷   ◁ റ്ധ ▷   ◁ റ്ന ▷   ◁ റ്ഺ ▷   ◁ റ്ഩ ▷   ◁ റ്പ ▷   ◁ റ്ഫ ▷   ◁ റ്ബ ▷   ◁ റ്ഭ ▷   ◁ റ്മ ▷   ◁ റ്യ ▷   ◁ റ്ര ▷   ◁ റ്റ ▷   ◁ റ്ല ▷   ◁ റ്ള ▷   ◁ റ്ഴ ▷   ◁ റ്വ ▷   ◁ റ്ശ ▷   ◁ റ്ഷ ▷   ◁ റ്സ ▷   ◁ റ്ഹ ▷ 
 ◁ ൽക ▷   ◁ ൽഖ ▷   ◁ ൽഗ ▷   ◁ ൽഘ ▷   ◁ ൽങ ▷   ◁ ൽച ▷   ◁ ൽഛ ▷   ◁ ൽജ ▷   ◁ ൽഝ ▷   ◁ ൽഞ ▷   ◁ ൽട ▷   ◁ ൽഠ ▷   ◁ ൽഡ ▷   ◁ ൽഢ ▷   ◁ ൽണ ▷   ◁ ൽത ▷   ◁ ൽഥ ▷   ◁ ൽദ ▷   ◁ ൽധ ▷   ◁ ൽന ▷   ◁ ൽഺ ▷   ◁ ൽഩ ▷   ◁ ൽപ ▷   ◁ ൽഫ ▷   ◁ ൽബ ▷   ◁ ൽഭ ▷   ◁ ൽമ ▷   ◁ ൽയ ▷   ◁ ൽര ▷   ◁ ൽറ ▷   ◁ ൽല ▷   ◁ ൽള ▷   ◁ ൽഴ ▷   ◁ ൽവ ▷   ◁ ൽശ ▷   ◁ ൽഷ ▷   ◁ ൽസ ▷   ◁ ൽഹ ▷ 
 ◁ ല്ക ▷   ◁ ല്ഖ ▷   ◁ ല്ഗ ▷   ◁ ല്ഘ ▷   ◁ ല്ങ ▷   ◁ ല്ച ▷   ◁ ല്ഛ ▷   ◁ ല്ജ ▷   ◁ ല്ഝ ▷   ◁ ല്ഞ ▷   ◁ ല്ട ▷   ◁ ല്ഠ ▷   ◁ ല്ഡ ▷   ◁ ല്ഢ ▷   ◁ ല്ണ ▷   ◁ ല്ത ▷   ◁ ല്ഥ ▷   ◁ ല്ദ ▷   ◁ ല്ധ ▷   ◁ ല്ന ▷   ◁ ല്ഺ ▷   ◁ ല്ഩ ▷   ◁ ല്പ ▷   ◁ ല്ഫ ▷   ◁ ല്ബ ▷   ◁ ല്ഭ ▷   ◁ ല്മ ▷   ◁ ല്യ ▷   ◁ ല്ര ▷   ◁ ല്റ ▷   ◁ ല്ല ▷   ◁ ല്ള ▷   ◁ ല്ഴ ▷   ◁ ല്വ ▷   ◁ ല്ശ ▷   ◁ ല്ഷ ▷   ◁ ല്സ ▷   ◁ ല്ഹ ▷ 
 ◁ ൾക ▷   ◁ ൾഖ ▷   ◁ ൾഗ ▷   ◁ ൾഘ ▷   ◁ ൾങ ▷   ◁ ൾച ▷   ◁ ൾഛ ▷   ◁ ൾജ ▷   ◁ ൾഝ ▷   ◁ ൾഞ ▷   ◁ ൾട ▷   ◁ ൾഠ ▷   ◁ ൾഡ ▷   ◁ ൾഢ ▷   ◁ ൾണ ▷   ◁ ൾത ▷   ◁ ൾഥ ▷   ◁ ൾദ ▷   ◁ ൾധ ▷   ◁ ൾന ▷   ◁ ൾഺ ▷   ◁ ൾഩ ▷   ◁ ൾപ ▷   ◁ ൾഫ ▷   ◁ ൾബ ▷   ◁ ൾഭ ▷   ◁ ൾമ ▷   ◁ ൾയ ▷   ◁ ൾര ▷   ◁ ൾറ ▷   ◁ ൾല ▷   ◁ ൾള ▷   ◁ ൾഴ ▷   ◁ ൾവ ▷   ◁ ൾശ ▷   ◁ ൾഷ ▷   ◁ ൾസ ▷   ◁ ൾഹ ▷ 
 ◁ ള്ക ▷   ◁ ള്ഖ ▷   ◁ ള്ഗ ▷   ◁ ള്ഘ ▷   ◁ ള്ങ ▷   ◁ ള്ച ▷   ◁ ള്ഛ ▷   ◁ ള്ജ ▷   ◁ ള്ഝ ▷   ◁ ള്ഞ ▷   ◁ ള്ട ▷   ◁ ള്ഠ ▷   ◁ ള്ഡ ▷   ◁ ള്ഢ ▷   ◁ ള്ണ ▷   ◁ ള്ത ▷   ◁ ള്ഥ ▷   ◁ ള്ദ ▷   ◁ ള്ധ ▷   ◁ ള്ന ▷   ◁ ള്ഺ ▷   ◁ ള്ഩ ▷   ◁ ള്പ ▷   ◁ ള്ഫ ▷   ◁ ള്ബ ▷   ◁ ള്ഭ ▷   ◁ ള്മ ▷   ◁ ള്യ ▷   ◁ ള്ര ▷   ◁ ള്റ ▷   ◁ ള്ല ▷   ◁ ള്ള ▷   ◁ ള്ഴ ▷   ◁ ള്വ ▷   ◁ ള്ശ ▷   ◁ ള്ഷ ▷   ◁ ള്സ ▷   ◁ ള്ഹ ▷ 
 ◁ ഴ്ക ▷   ◁ ഴ്ഖ ▷   ◁ ഴ്ഗ ▷   ◁ ഴ്ഘ ▷   ◁ ഴ്ങ ▷   ◁ ഴ്ച ▷   ◁ ഴ്ഛ ▷   ◁ ഴ്ജ ▷   ◁ ഴ്ഝ ▷   ◁ ഴ്ഞ ▷   ◁ ഴ്ട ▷   ◁ ഴ്ഠ ▷   ◁ ഴ്ഡ ▷   ◁ ഴ്ഢ ▷   ◁ ഴ്ണ ▷   ◁ ഴ്ത ▷   ◁ ഴ്ഥ ▷   ◁ ഴ്ദ ▷   ◁ ഴ്ധ ▷   ◁ ഴ്ന ▷   ◁ ഴ്ഺ ▷   ◁ ഴ്ഩ ▷   ◁ ഴ്പ ▷   ◁ ഴ്ഫ ▷   ◁ ഴ്ബ ▷   ◁ ഴ്ഭ ▷   ◁ ഴ്മ ▷   ◁ ഴ്യ ▷   ◁ ഴ്ര ▷   ◁ ഴ്റ ▷   ◁ ഴ്ല ▷   ◁ ഴ്ള ▷   ◁ ഴ്ഴ ▷   ◁ ഴ്വ ▷   ◁ ഴ്ശ ▷   ◁ ഴ്ഷ ▷   ◁ ഴ്സ ▷   ◁ ഴ്ഹ ▷ 
 ◁ വ്ക ▷   ◁ വ്ഖ ▷   ◁ വ്ഗ ▷   ◁ വ്ഘ ▷   ◁ വ്ങ ▷   ◁ വ്ച ▷   ◁ വ്ഛ ▷   ◁ വ്ജ ▷   ◁ വ്ഝ ▷   ◁ വ്ഞ ▷   ◁ വ്ട ▷   ◁ വ്ഠ ▷   ◁ വ്ഡ ▷   ◁ വ്ഢ ▷   ◁ വ്ണ ▷   ◁ വ്ത ▷   ◁ വ്ഥ ▷   ◁ വ്ദ ▷   ◁ വ്ധ ▷   ◁ വ്ന ▷   ◁ വ്ഺ ▷   ◁ വ്ഩ ▷   ◁ വ്പ ▷   ◁ വ്ഫ ▷   ◁ വ്ബ ▷   ◁ വ്ഭ ▷   ◁ വ്മ ▷   ◁ വ്യ ▷   ◁ വ്ര ▷   ◁ വ്റ ▷   ◁ വ്ല ▷   ◁ വ്ള ▷   ◁ വ്ഴ ▷   ◁ വ്വ ▷   ◁ വ്ശ ▷   ◁ വ്ഷ ▷   ◁ വ്സ ▷   ◁ വ്ഹ ▷ 
 ◁ ശ്ക ▷   ◁ ശ്ഖ ▷   ◁ ശ്ഗ ▷   ◁ ശ്ഘ ▷   ◁ ശ്ങ ▷   ◁ ശ്ച ▷   ◁ ശ്ഛ ▷   ◁ ശ്ജ ▷   ◁ ശ്ഝ ▷   ◁ ശ്ഞ ▷   ◁ ശ്ട ▷   ◁ ശ്ഠ ▷   ◁ ശ്ഡ ▷   ◁ ശ്ഢ ▷   ◁ ശ്ണ ▷   ◁ ശ്ത ▷   ◁ ശ്ഥ ▷   ◁ ശ്ദ ▷   ◁ ശ്ധ ▷   ◁ ശ്ന ▷   ◁ ശ്ഺ ▷   ◁ ശ്ഩ ▷   ◁ ശ്പ ▷   ◁ ശ്ഫ ▷   ◁ ശ്ബ ▷   ◁ ശ്ഭ ▷   ◁ ശ്മ ▷   ◁ ശ്യ ▷   ◁ ശ്ര ▷   ◁ ശ്റ ▷   ◁ ശ്ല ▷   ◁ ശ്ള ▷   ◁ ശ്ഴ ▷   ◁ ശ്വ ▷   ◁ ശ്ശ ▷   ◁ ശ്ഷ ▷   ◁ ശ്സ ▷   ◁ ശ്ഹ ▷ 
 ◁ ഷ്ക ▷   ◁ ഷ്ഖ ▷   ◁ ഷ്ഗ ▷   ◁ ഷ്ഘ ▷   ◁ ഷ്ങ ▷   ◁ ഷ്ച ▷   ◁ ഷ്ഛ ▷   ◁ ഷ്ജ ▷   ◁ ഷ്ഝ ▷   ◁ ഷ്ഞ ▷   ◁ ഷ്ട ▷   ◁ ഷ്ഠ ▷   ◁ ഷ്ഡ ▷   ◁ ഷ്ഢ ▷   ◁ ഷ്ണ ▷   ◁ ഷ്ത ▷   ◁ ഷ്ഥ ▷   ◁ ഷ്ദ ▷   ◁ ഷ്ധ ▷   ◁ ഷ്ന ▷   ◁ ഷ്ഺ ▷   ◁ ഷ്ഩ ▷   ◁ ഷ്പ ▷   ◁ ഷ്ഫ ▷   ◁ ഷ്ബ ▷   ◁ ഷ്ഭ ▷   ◁ ഷ്മ ▷   ◁ ഷ്യ ▷   ◁ ഷ്ര ▷   ◁ ഷ്റ ▷   ◁ ഷ്ല ▷   ◁ ഷ്ള ▷   ◁ ഷ്ഴ ▷   ◁ ഷ്വ ▷   ◁ ഷ്ശ ▷   ◁ ഷ്ഷ ▷   ◁ ഷ്സ ▷   ◁ ഷ്ഹ ▷ 
 ◁ സ്ക ▷   ◁ സ്ഖ ▷   ◁ സ്ഗ ▷   ◁ സ്ഘ ▷   ◁ സ്ങ ▷   ◁ സ്ച ▷   ◁ സ്ഛ ▷   ◁ സ്ജ ▷   ◁ സ്ഝ ▷   ◁ സ്ഞ ▷   ◁ സ്ട ▷   ◁ സ്ഠ ▷   ◁ സ്ഡ ▷   ◁ സ്ഢ ▷   ◁ സ്ണ ▷   ◁ സ്ത ▷   ◁ സ്ഥ ▷   ◁ സ്ദ ▷   ◁ സ്ധ ▷   ◁ സ്ന ▷   ◁ സ്ഺ ▷   ◁ സ്ഩ ▷   ◁ സ്പ ▷   ◁ സ്ഫ ▷   ◁ സ്ബ ▷   ◁ സ്ഭ ▷   ◁ സ്മ ▷   ◁ സ്യ ▷   ◁ സ്ര ▷   ◁ സ്റ ▷   ◁ സ്ല ▷   ◁ സ്ള ▷   ◁ സ്ഴ ▷   ◁ സ്വ ▷   ◁ സ്ശ ▷   ◁ സ്ഷ ▷   ◁ സ്സ ▷   ◁ സ്ഹ ▷ 
 ◁ ഹ്ക ▷   ◁ ഹ്ഖ ▷   ◁ ഹ്ഗ ▷   ◁ ഹ്ഘ ▷   ◁ ഹ്ങ ▷   ◁ ഹ്ച ▷   ◁ ഹ്ഛ ▷   ◁ ഹ്ജ ▷   ◁ ഹ്ഝ ▷   ◁ ഹ്ഞ ▷   ◁ ഹ്ട ▷   ◁ ഹ്ഠ ▷   ◁ ഹ്ഡ ▷   ◁ ഹ്ഢ ▷   ◁ ഹ്ണ ▷   ◁ ഹ്ത ▷   ◁ ഹ്ഥ ▷   ◁ ഹ്ദ ▷   ◁ ഹ്ധ ▷   ◁ ഹ്ന ▷   ◁ ഹ്ഺ ▷   ◁ ഹ്ഩ ▷   ◁ ഹ്പ ▷   ◁ ഹ്ഫ ▷   ◁ ഹ്ബ ▷   ◁ ഹ്ഭ ▷   ◁ ഹ്മ ▷   ◁ ഹ്യ ▷   ◁ ഹ്ര ▷   ◁ ഹ്റ ▷   ◁ ഹ്ല ▷   ◁ ഹ്ള ▷   ◁ ഹ്ഴ ▷   ◁ ഹ്വ ▷   ◁ ഹ്ശ ▷   ◁ ഹ്ഷ ▷   ◁ ഹ്സ ▷   ◁ ഹ്ഹ ▷